↑ Powrót do Regulamin biblioteki

Regulamin ICIM

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej powstało w 2006 r. w ramach projektu współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Biblioteka została wyposażona w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz w urządzenie wielofunkcyjne (drukarkę, skaner, kopiarkę).
Z zasobów ICIM w godzinach pracy biblioteki mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie osiedla.

REGULAMIN  INTERNETOWEGO  CENTRUM  INFORMACJI  MULTIMEDIALNEJ (ICIM):

  1. Z ICIM mogą korzystać – pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza – następujący użytkownicy: uczniowie, nauczyciele, rodzice/opiekunowie , absolwenci, pracownicy szkoły oraz osoby zamieszkałe na terenie osiedla.
  2. Przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku użytkownik ma obowiązek wpisać się do zeszytu odwiedzin.
  3. Z ICIM można korzystać w celach informacyjnych i edukacyjnych, w szczególności służących rozwojowi umiejętności efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w nauczaniu i uczeniu się, z wykorzystaniem internetowych źródeł informacji oraz informacji na nośnikach elektronicznych.
  4. Zabronione jest: nadmierne korzystanie z ICIM podczas przerw, wykorzystywanie sprzętu komputerowego do gier komputerowych, instalowanie nowych gier i innych programów bez zgody nauczyciela bibliotekarza, nadmierne korzystanie z poczty, blogów, czatów i innych komunikatorów, wysyłanie sms-ów, kopiowanie i drukowanie prac innych autorów, dokonywanie przez użytkownika jakichkolwiek zmian konfiguracji sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem i jakiekolwiek naprawy, czy usuwanie istniejących na dyskach twardych plików.
  5. Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje stanowisko pracy, zobowiązany jest dbać o porządek i higienę na tym stanowisku oraz przestrzegać przepisów bhp (zob. Instrukcja bhp przy obsłudze komputera…).
  6. Zapisywanie nowych plików jest niewskazane.
  7. Bezwzględnie zabrania się picia, jedzenia i przebywania w odzieży wierzchniej bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
  8. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
  9. Zasady prawidłowego i efektywnego posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną zawarte są w szkolnym Kodeksie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych).