Kodeks TIK

To dokument określający zasady, którymi kieruje się cała społeczność szkolna, wykorzystująca TIK w nauczaniu
i uczeniu się: 

1. Zawsze przestrzegamy zasad prawa autorskiego podając źródło (jego pochodzenie, autora i tytuł), z którego korzystaliśmy przy opracowaniu różnych materiałów oraz podchodzimy z dystansem do stron zawartych
w internecie, sprawdzając ich wiarygodność.

2. W szkole korzystamy z dostępnego sprzętu: w salach lekcyjnych, pracowni informatycznej i bibliotece szkolnej (podczas zajęć i „okienek”, przed i po lekcjach, wyjątkowo w czasie przerw), stosując się do regulaminów.

3. Pomagamy sobie i uczymy się od siebie wzajemnie przy korzystaniu z różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami, a uczniowie uczą korzystania z Internetu chętnych rodziców, dziadków, sąsiadów oraz pomagają w obsłudze dziennika elektronicznego, strony www szkoły itp.

4. Przestrzegamy zasad bezpiecznego korzystania z sieci, postępujemy wg zasad netykiety.

5. Nauczyciele chętnie korzystają z pomysłów uczniów, jak stosować na lekcjach nowe technologie oraz proponują uczniom korzystanie z internetowych narzędzi i zasobów (programów, stron, filmów) ułatwiających uczenie się. Zapraszają uczniów do współpracy w ich wyborze.

6. W klasach są asystenci TIK (klasowi pomocnicy), którzy pomagają nauczycielowi w organizacji lekcji
z wykorzystaniem sprzętu (rzutnik, laptop, tablica interaktywna, kamera, aparat itp.).

7. Telefony komórkowe uczniów i nauczycieli są podczas lekcji wyciszone. Wyjątkowo można z nich skorzystać
na wyraźne polecenie nauczyciela.

8. Cała społeczność szkolna wykorzystuje pocztę e-mail, dziennik elektroniczny, telefony komórkowe
i komunikatory w celu stałego kontaktu i wymiany informacji między sobą, wg zasad ustalonych przez zainteresowane strony. Bez nadmiernej zwłoki staramy się odpowiadać na wiadomości.

9. Wszyscy nauczyciele wdrażają się do korzystania z TIK w swojej pracy, w optymalny sposób wykorzystując dostępny sprzęt komputerowy.

10. Szkolna strona internetowa i oficjalny profil szkoły na Facebooku są naszą wizytówką. Dbamy o aktualność
i bezpieczeństwo danych i informacji dotyczących szkoły.

11. Z technologii informacyjno-komunikacyjnych korzystamy świadomie i z umiarem, dbając o nasze zdrowie.